SERVEI PSICOPEDAGÒGIC

Des de fa uns anys l’escola disposa d’un servei d’atenció psicopedagògica, proporcionat per l’Ajuntament de Sentmenat. Aquest servei l’oferei una professional de la psicopedagògia  que s’encarrega d’avaluar l’alumnat que té necessitats educatives específiques, així com orientar al professorat i les famílies. També hi ha coordinació amb altres professionals de l’EAP, CDIAP, CSMIJ, CREDA, Serveis Socials i altres professionals privats externs al centre.

EAP

L’Equip d’Assessorament i Orientació Psicopedagògic col.labora amb l’escola assistint a l’alumnat, famílies i professorat. Aquest servei és mensual per a tot l’alumnat des de l’Escola Bressol fins a 6è de primària. Tenen com a objectiu identificar i avaluar les necessitats educatives especials de l’alumnat, assessorar al professorat i les famílies en la millor resposta educativa, personal i professional, així com donar suport al centre en la millora de l’atenció a la diversitat i la inclusió.

CREDA

L’escola disposa d’assessorament per part del CREDA, professionals de l’àmbit de la logopèdia, psicopedagògic i audioprotèsic. Aquest servei ens ofereix suport al centre en l’adequació a la resposta educativa davant les necessitats que interfereixen en el desenvolupament personal, social i curricular de l’alumnat amb dèficit auditiu, trastorn específic del llenguatge i/o la comunicació. L’ intervenció que ofereix es concreta en tres grans àmbits: alumnat i famílies, centres i professorat, zona educativa.