infantil_1
infantil_2
infantil_3
infantil_4
infantil_5
infantil_6

EDUCACIÓN INFANTIL

El nostre centre ofereix tots els nivells d’educació infantil, des de l’etapa de 0-3 anys a l’etapa de 3 a 6 anys.

En el primer cicle, conegut com infanti I, trobem tres nivells diferents classificats en:

  • Lactants
  • Classe 1-2 anys
  • Classe 2-3 anys

En el segon cicle , infantil II, tenim tres cursos P3,P4 i P5.

L’objectiu primordial de tota l’etapa és el d’estimular el desenvolupament de totes les capacitats, ja siguin personals, físiques, afectives, emocionals de l’alumne per a que d’aquesta manera pugui desenvolupar tot el seu potencial.

En aquesta etapa es pretén contribuir al desenvolupament físic, sensorial i intel.lectual dels alumnes. A partir de l’etapa d’infantil II, a part de totes aquestes competències s’han d’afegir el desenvolupament progressiu en l’alumne de l’aprenentatge de la lectura i l’escriptura, la numeració,etc...

Tot això es realitza tenint present com a principal valor l’adquisició d’hàbits que permetin tant el bon comportament com l’autonomia personal de l’alumne.

Els alumnes treballen per projectes relacionats amb els centres d’interès proposats per a cada tema o unitat a treballar. Aquests es treballen de manera interdisciplinar abastint totes les àrees. Es té el suport del llibre de text i de les pissarres digitals ja que al partir del proper curs comptarem amb elles a totes les aules del centre.

A més d’aquests projectes treballats a les diferents arees, també es treballen projectes més concrets, i renovats cada curs escolar, relacionats amb l’art, les ciències, l’esport o d’altres àmbits proposats pel centre. Per exemple durant aquest curs està preparat un projecte sobre el pintor Kandinski.

Interioritat

La paraula interioritat, significa mirar a l’interior, per tant fa referència a la dimensió més profunda de l’ésser humà. Per a poder arribar a aquest estat ,s’ha de tenir experiència en el silenci, la reflexió, saber fer servir la imaginació,etc...

Dins de la comprensió educativa de la teoria de les intel.ligències múltiples, de Gardner, la classe d’interioritat respon a l’educació de la intel.ligència existència o transcendent.

A través de sessions setmanals treballem:

- La creativitat

- L’expressió simbòlica

- La consciència corporal

- Les emocions

- El creixement espiritual

Mètode Artigal d’Anglès

Des del curs 2016-17, les classe d’Anglès d’Educació Infantil, compten amb un nou sistema d’aprenentatge, el Mètode Artigal. Amb aquest es pretén que l’alumne a través dels contes sigui capaç d’aprendre el vocabulari i la gramàtica adequada al nivell, així com d’afavorir l´ús de la llengua anglesa a la classe i l’ampliació del seu vocabulari.

infantil_3673Juga un paper molt important als primers anys de vida dels alumnes la psicomotricitat. Encaminada a dominar d’una manera sana el seu moviment corporal, millorant la seva relació i comunicació amb els altres, explorar i investigar, superar i transformar situacions de conflicte, enfrontar-se a les limitacions, relacionar-se amb els altres, coneixer i oposar-se a les seves pors, projectar les seves fantasies, viure els seus somnis, desenvolupar la iniciativa pròpia, assumir rols, gaudir del joc en grup i expressar-se amb llibertat.

Tracta de potenciar, instaurar i/o reeducar la globalitat de la persona, aspectes motrius, cognitius i afectius.

A través de la psicomotricitat es pretén que els alumnes, mentre es diverteixen, desenvolupin i perfeccionin les seves habilitats motrius bàsiques i específiques, potenciin la socialització amb persones de la seva edat i fomentin la creativitat, la concentració i la relaxació.

grupo y expresarse con libertad.

Trata de potenciar, instaurar y/o reeducar la globalidad de la persona, aspectos motores, cognitivos y afectivos.

A través de la psicomotricidad se pretende que el niño, mientras se divierte, desarrolle y perfeccione todas sus habilidades motrices básicas y específicas, potencie la socialización con personas de su misma edad y fomente la creatividad, la concentración y la relajación.

piscinaPer al perfecte desenvolupament físic dels nostres alumnes d’educació infantil II, creiem que és de gran importància l’activitat de la natació. És la millor activitat possible per exercitar le coordinació motorai els sistemes respiratori i circulatori. També estimula la confiança en un mateix i per tant millora la comunicació amb els altres.

Aquesta activitat es realitza dins de l’horari lectiu com una part més de les activitats programades en el projecte de psicomotricitat. Un dia a la setmana els alumnes de p3, p4 i p5 van a la piscina municipal i monitors especialitzats aconsegueixen, a la majoria dels casos, que en acabar aquesta etapa sàpiguen nedar.